Over deze verklaring

Deze disclaimer en auteursrechtenverklaring heeft betrekking op de website Technologiesite.nl (hierna: “Website”). Technologiesite.nl is een ontwikkeling in opdracht van derden door Omnimedia Events. In deze verklaring beschrijven we hoe onze en jouw auteursrechten geregeld zijn. Ook beschrijven we onze en jouw aansprakelijkheid.

Onze auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website berusten namens de opdracht gevende derde bij Omnimedia Events.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van (de inhoud van) onze website en social media kanalen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van technologiesite.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke uitingen anders aangegeven is.

Het is wel toegestaan verwijzingen over te nemen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De tekst voor de verwijzing die op een derde website geplaatst wordt bedraagt niet meer dan de titel en eerste alinea van de over te nemen verwijzing.
  • Bij iedere verwijzing plaatst verwijzer een link naar https://www.technologiesite.nl” of het betreffende artikel zoals geplaatst op onze website en/of social media.

Jouw auteursrechten

Uiteraard doen wij al het mogelijke om auteursrechten van derden te beschermen. Als je toch van mening bent dat wij jouw auteursrechten schenden verzoeken we je om contact met ons op te nemen per e-mail. Als je in jouw e-mail aangeeft met links waar we auteursrechten schenden en daarbij bewijs van jouw rechten voegt nemen we zo spoedig mogelijk actie.

Ingezonden reacties en/of (concept)artikelen

Door reacties op onze website te plaatsen en/of bijdragen in te zenden met verzoek tot plaatsing verleen je ons automatisch:

  • het recht (en geen verplichting) om jouw reactie(s) en/of bijdrage(n) te plaatsen op onze website en/of social media;
  • het recht om reactie(s) en/of bijdrage(n) aan te passen, in te korten, te verwijderen en/of te bewerken;
  • alle intellectuele eigendomsrechten om jouw bijdrage en/of reactie(s) zonder kosten te gebruiken en te publiceren zoals het ons goeddunkt.
  • de bevestiging dat u ófwel rechthebbende (met name op gebied van intellectueel eigendom) bent van het ingezonden materiaal of dat u door rechthebbende gemachtigd bent het ingezonden materiaal te delen op basis van de door ons genoemde voorwaarden. Tevens verleent u ons door inzending van materiaal automatisch vrijwaring voor aanspraken van derden wegens mogelijke inbreuk op intellectueel eigendom van derden door publicatie van het door u ingezonden materiaal.

Beperkte aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden informatie, downloads en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Het aanbod kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Website.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen Technologiesite.nl en/of haar vertegenwoordigers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Affiliate links en reclame van derden

Op onze Website vind je reclame en zogenoemde affiliate links. Het aanklikken van deze links betekent dat wij wellicht een commissie kunnen verdienen als je een aankoop doet op de website of ander platform waar de aangeklikte link naar verwijst. Als je op de link klikt zijn op dat moment de bepalingen (onder meer op het gebied van garantie, privacy en aansprakelijkheid) van deze derde site van toepassing. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele tekortkomingen van en/of geschillen met derde websites.

Toepasselijkheid en veranderlijkheid

Deze voorwaarden zijn samen met ons privacy- en cookies beleid van toepassing op ieder moment dat u de site nu en in de toekomst gebruikt. Bij acceptatie van de cookies is je gevraagd hiermee akkoord te gaan. Door na acceptatie van cookies de website te blijven gebruiken blijf je voortdurend akkoord geven op de toepasselijkheid.

Tot slot attenderen we je erop dat deze voorwaarden zonder voorafgaande mededeling door de Website gewijzigd kunnen worden.